Responsive Image Gallery

ค่ายพักแรมลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ในวันพุธที่ 15 - วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนจิตรลดาได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ศูนย์ฝึกการรบพิเศษ ค่ายหนองตะกู อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในวิชาลูกเสือ