Responsive Image Gallery

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562พระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 กำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมลูกเสือเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกายสติปัญญา จิตใจ ศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ โดยกำหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กองลูกเสือสามัญโรงเรียนจิตรลดา จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม มีลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าเสนา เหล่าสมุทร และเหล่าอากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้า่ร่วมกิจกรรม 348 คน คณะผู้บริหารและคณะครูระดับประถมศึกษาทำหน้าที่วิทยากรในการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้และการชุมนุมรอบกองไฟ ผลการดำเนินการประสบความสำเร็จดียิ่งตามวัตถุประสงค์ทุกประการ