Responsive Image Gallery
การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย คณะครูระดับอนุบาล เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย” เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ตามแนวโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-16.00 น. โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ 1.ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว ตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสาขาวิทยาศาสตร์ ภาคบังคับ 2.นางสาวณญาดา ณ นคร ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์ ภาคบังคับ