Responsive Image Gallery
การพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุค Thailand 4.0 คณะครูระดับอนุบาลได้เข้ารับการอบรมเรื่อง การพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุค Thailand 4.0 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้คือ รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุค Thailand 4.0 คือการฝึกให้เด็กรู้จักสังเกต, คิดและวิเคราะห์, แก้ปัญหา, สร้างสรรค์, ควบคุมตนเอง, มีทักษะสังคม, มีคุณธรรม