Responsive Image Gallery
เด็กชายอาชวรรถ ชินวสุสิน ชั้น ม.1 ไดรับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 และได้คะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 19 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี