Responsive Image Gallery
เด็กชายอาชวรรถ ชินวสุสิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขัน Thailand International Mathematical Olympiad Final Round 2019 (TIMO 2019) ระดับชั้น Secondary 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต
2.รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขัน Singapore and Asian Schools Math Olympiad 2019 (SASMO 2019) ระดับขั้น Grade 8 ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2562
3. รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขัน Hong Kong International Mathematical Olympiad Heat Round 2019 (HKIMO 2019) ระดับชั้น Secondary 2 ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2562