Responsive Image Gallery
นางสาวสุภานัน โพธิ์แก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สายวิชาภาษาเยอรมัน ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคกลาง เพื่อเข้าชิงชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนระดับประเทศในกิจกรรมการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2562
ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาเยอรมัน กรมสามัญศึกษา โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีสถาบันการศึกษาทั่วทั้งภาคกลางที่เปิดการสอนภาษาเยอรมันเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว