Responsive Image Gallery

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560พิธีไหว้ครูโรงเรียนจิตรลดาจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 โดยมี ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ เป็นประธานในพิธี พิธีนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของคุณครูซึ่งเป็นผู้อบรมสั่งสอนให้นักเรียน พร้อมทั้งได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2559