Responsive Image Gallery

กิจกรรมปฐมนิเทศ ป.1 และ ม.1 ปีการศึกษา 2560โรงเรียนจิตรลดาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ระเบียบปฏิบัติ กิจกรรม รวมทั้งครูประจำชั้น โดยมี ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา เป็นประธาน