Responsive Image Gallery

แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฎิรูปการศึกษาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา เป็นคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฎิรูปการศึกษา ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560