Responsive Image Gallery

นายเพิ่มพัชร บำรุงสุข ได้รับเลือกให้ไปศึกษาดูงานที่เซิร์นสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อไปศึกษาดูงานที่เซิร์น โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ และนำรายชื่อทูลเกล้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ คัดเลือกนักเรียนและครู ไปศึกษาดูงานเซิร์น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สมาพันธรัฐสวิส มีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด ๑๖ คน โรงเรียนจิตรลดาได้รับเลือกจำนวน ๑ คน คือ นายเพิ่มพัชร บำรุงสุข นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์