Responsive Image Gallery

ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย ... ท่องแดนซินโครตรอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมค่าย "นักวิทยาศาสตร์น้อย ... ท่องแดนซินโครตรอน" ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2560 โดยนักเรียนได้ทัศนศึกษาและร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยามในสถาบันวิจัยแสงซนโครตรอน และกิจกรรมดูดาวที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

ชมวิดีทัศน์