Responsive Image Gallery

ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่ ผู้สมัครเบอร์ 2 ด.ช.จารุพงศ์ บุณณะ ได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนชาย และ ผู้สมัครเบอร์ 4 ด.ญ.สุขนิษฐา ปาณิกบุตร ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนหญิง และมอบรางวัลให้แก่ห้องเรียนที่นักเรียนมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 100 ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีประชาธิปไตยตั้งแต่เยาว์วัยอีกด้วย