Responsive Image Gallery

กิจกรรมค่ายลำแสงซินโครตรอนแสงแห่องอนาคตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไปเข้าค่าย "ค่ายลำแสงซินโครตรอนแสงแห่องอนาคต" ณ สถาบันวิจัยแสงซนโครตรอน จ.นครราชสีมา วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 1.เรียนรู้และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 2.เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม ห้องควบคุมและห้องเร่งอนุภาค 3.ฏิบัติกิจกรรมฐานการทดลอง 4 ฐาน 4.Workshop ฉายแสงแสนสนุก และ 5.กิจกรรมดูดาวเแลิใพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษานครราชสีมา