Responsive Image Gallery

ประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ "สร้างสรรค์งานตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน" วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พนอ ธรรมเนียมอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา และ อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศได้แก่ น.ส.สวรรญา ประชาศรี ม.๔/๓ รองชนะเลิศอันดับ๑ ได้แก่นายภูมิพิสุทธิ์ หะวานนท์ ม.๖/๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ น.ส.ญาณิน โสวรัตนพงศ์ ม.๔/๒