Responsive Image Gallery

พานักเรียนชมโรงหล่อเทียนวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรียนรู้การทำเทียนขี้ผึ้ง ขั้นตอนการหล่อเทียน ณ โรงหล่อเทียนหลวง ภายในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา นักเรียนได้เห็นกระบวนการและขั้นตอนการผลิต อีกทั้งยังได้รับฟังการบรรยาย ประวัติการก่อตั้งโรงหล่อเทียนหลวงอีกด้วย