Responsive Image Gallery

กิจกรรมคณิตคิดเป็นทีมวันอังคารที่ 2 ก.ค.62 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมคณิตคิดเป็นทีม โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ รอบที่ 1 แบบทดสอบเดี่ยวรอบที่ 2 แบบทดสอบทีม(แบบส่งต่อ)รอบที่ 3 แบบทดสอบทีม(แบบแบ่งกันทำ) จากการร่วมกิจกรรมแข่งขันคณิตคิดเป็นทีม เพื่อให้นักเรียนนำความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดแก้ปัญหา อีกทั้งนักเรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม