Responsive Image Gallery

ค่าย Math day ในวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนจิตรลดา ได้จัดกิจกรรม ค่าย Math day สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ด้านการแก้ปัญหา การเชื่อมโยงความรู้ และการนำไปใช้ ประกอบด้วย การคิดคำนวณ การแก้โจทย์ ปัญหา โดยเรียนรู้ผ่านฐาน กิจกรรม เช่น กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้รูปเรขาคณิต คณิต คิดสนุก วิ่งเปี้ยวคณิตศาสตร์ สูตรคูณหรรษา Math Fair นอกจากนั้นยังส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมอีกด้วย


<----ดูรูปเพิ่มเติม