Responsive Image Gallery

ศึกษาดูงานโรงเรียนจิตรลดาวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 บุคลากรฝ่ายการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จำนวน 19 คน ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของระดับอนุบาล โรงเรียนจิตรลดา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร


<----ดูรูปเพิ่มเติม