Responsive Image Gallery

เยี่ยมชมพระราชพิธี นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่4, 18,20 และ21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนจิตรลดาได้นำนักเรียนระดับประถมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ6 เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ โดยนิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี และเผยแพร่พระราชประเพณีอันยิ่งใหญ่ ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีของชาติ อันเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์ไทย ที่ได้รับการสืบสานต่อกันมาเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์