Responsive Image Gallery

กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง ประจำปีการศึกษา 2562เทศกาลบ๊ะจ่าง ในปี พ.ศ. 2562 ตรงกับวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนจิตรลดา ได้จัดกิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่างขึ้น ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2562 การจัดกิจกรรมจะสะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและแก่นแกนภูมิปัญญาของชาติเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมควบคู่กับภาษา อีกทั้งยังได้สืบสานวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอีกด้วย ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้จัดมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การชิมบ๊ะจ่าง การพับบ๊ะจ่าง การวาดภาพระบายสี การนำเสนอและจัดป้ายนิเทศประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับเทศกาลบ๊ะจ่าง อีกทั้งยังมีการสอนห่อบ๊ะจ่าง เป็นต้น