Responsive Image Gallery

นักเรียน ม.2 ดำนาปลูกข้าวที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนจิตรลดา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนที่แหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียน คือโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โดยได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตและการทำนาปลูกข้าวของชาวนาและนักเรียนยังได้ลงมือปลูกข้าวเองในแปลงนาสาธิตโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ซึ่งทำให้นักเรียนได้ทั้งประสบการณ์ ความสนุกและความรู้