Responsive Image Gallery

ครูระดับอนุบาลเข้ารับการอบรมหัวข้อ “เทคนิคการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์”ครูระดับอนุบาล 25 คน ได้เข้ารับการอบรมหัวข้อ “เทคนิคการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์” โดยเชิญ ดร.สุดา เชิดเกียรติกุล ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษด้านการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาเป็นวิทยากรในการอบรมวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องกิจกรรม ระดับอนุบาล โรงเรียนจิตรลดา เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัยให้แก่ครูระดับอนุบาล