Responsive Image Gallery

ตัวแทนครูระดับอนุบาล เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เล่น เรียนรู้ สร้างเสริมทักษะทางสมอง EF (Executive Function)”จัดโดย สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. วิทยากรคือ อาจารย์กรองทอง บุญประคอง และคณะ
ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมาก เด็ก เยาวชนหรือผู้ใหญ่ หากทักษะ EF บกพร่อง ชีวิตอาจตกเป็นทาสของสิ่งเร้า เช่น ยาเสพติด การพนัน แอลกอฮอล์ ฯลฯ หากได้รับการ ฝึกฝนทักษะ EF มาดี บุคคลก็จะคิดวิเคราะห์เป็น มีหลักการวิธีคิดมีการไตร่ตรอง สามารถตัดสินใจได้ เหมาะสม