Responsive Image Gallery

ครูวรรณวิภา สุขกนิษฐ ครูระดับอนุบาลได้เข้าร่วมอบรมการประดิษฐ์ “สมุดผ้านิทานสื่อรัก”ครูวรรณวิภา สุขกนิษฐ ครูระดับอนุบาลได้เข้าร่วมอบรมการประดิษฐ์ “สมุดผ้านิทานสื่อรัก” จัดโดย บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ที่อาคารอเนกประสงค์ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) วิทยากรคือ คุณปัญชลี พงษ์เฉลิม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 การประดิษฐ์สมุดผ้านิทาน ครูสามารถทำได้ด้วยตนเองตามขั้นตอนง่ายๆ เพื่อนำมาใช้เป็นสื่อในการพัฒนาทักษะให้กับนักเรียนใน ด้านต่างๆ เช่น ฝึกกล้ามเนื้อมือ ฝึกการจำแนก ฝึกการนับเลข ฯ โดยหนังสือที่ผู้เข้าอบรมประดิษฐ์ทุกเล่ม จะนำไปมอบให้กับสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทยต่อไป