Responsive Image Gallery

ครูโรงเรียนจิตรลดาร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานแนะแนวและงานวิเทศสัมพันธ์ครูโรงเรียนจิตรลดาร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานแนะแนวและงานวิเทศสัมพันธ์ของโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)...ระหว่างวันที่16-17ก.ย.2560 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมโรยัลเบญจา กรุงเทพมหานคร