Responsive Image Gallery

ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาจัดการบรรยายแนะแนวให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 16.00-17.30 น. คุณปรียวรรณ สาครเย็น และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ได้จัดการบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา ในการบรรยายครั้งนี้ คณะผู้แทนได้กล่าวถึงข้อดีของการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งแนะนำหลักสูตร สถาบันการศึกษาที่ได้รับความนิยม ทุนการศึกษาที่น่าสนใจ อีกทั้งชี้แนะแนวทางการเตรียมตัวเพื่อสมัครเรียนหรือสมัครชิงทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย