Responsive Image Gallery

ครูฝ่ายวิชาการระดับอนุบาลอบรมดูงานครูฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล คือ ครูวรรณวิภา สุขกนิษฐ และครูดวงใจ วรรณสังข์ ได้เข้าร่วมประชุมงาน “มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเสวนาเรื่อง “เด็กปฐมวัยเติบโตสมวัย สุขภาพดี มีความสุข” “การพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย” “มหัศจรรย์การอ่านเริ่มจากบ้าน สานพลังสังคม” มีการจัดนิทรรศการต่างๆให้ชม เช่น วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดย ส.ส.ว.ท. ของเล่น/สื่อ โดย Unief อ่านยกกำลังสุข การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ เป็นต้น การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ทำให้ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่จะนำมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนระดับอนุบาล เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างเป็นองค์รวม เรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะชีวิต ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี และมีวินัยสืบไป