Responsive Image Gallery

การออกแบบและพัฒนา CanSatนาวาอากาศเอกฐากูร เกิดแก้ว วิทยากรชุมนุมดาราศาสตร์ โรงเรียนจิตรลดา ได้ประสานงานจัดกิจกรรม "การออกแบบและพัฒนา CD s CanSat" เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการร่อนของร่มชูชีพประกอบกระป๋องเมื่อปล่อยจากอากาศยานไร้คนขับที่ระดับความสูงจากพื้นดิน 50 เมตร ซึ่งนักเรียนชุมนุมดาราศาสตร์โรงเรียนจิตรลดาออกแบบและประดิษฐ์ขึ้น และนำไปทดสอบที่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560