Responsive Image Gallery

การตรวจสุขภาพของนักเรียนวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 มีคณะแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลจุฬาฯ ซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนได้มาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา เพื่อให้ทราบถึงการเจริญเติบโตและสุขภาพร่างกายของนักเรียนหากพบสิ่งผิดปกติของร่างกาย จะแจ้งผู้ปกครองเพื่อการรักษาอย่างทันท่วงที