Responsive Image Gallery

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การจัดการเรียนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย”วันที่ 7 และ 13 กรกฎาคม 2560 ระดับอนุบาลจัดอบรมเรื่อง “การจัดการเรียนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย” ให้แก่ครูอนุบาลจำนวน 24 คน โดยมีครูวรรณวิภา สุขกนิษฐ ครูดวงใจ วรรณสังข์ และครูธีรพล สาตราภัย ครูระดับอนุบาลเป็นวิทยากร โดยอบรมภาคปฏิบัติเรื่องการทำโครงงานวิทยาศาสตร์แบบทดลอง
ได้แบ่งครูผู้เข้าอบรมออกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งมีหัวข้อโครงงานดังนี้
กลุ่มที่ 1 น้ำตาลทราย เกลือป่น เกลือเม็ด เมื่อใส่ลงในน้ำผสมน้ำแข็ง อะไรทำให้น้ำหวานแข็ง ตัวเร็วที่สุด
กลุ่มที่ 2 ลูกแก้ว ก้อนหิน ลูกปัด เมื่อใส่ลงไปในขวดที่มีน้ำ อะไรทำให้ระดับน้ำสูงที่สุด
กลุ่มที่ 3 การละลายของน้ำตาล โดยใช้น้ำแร่ โซดา น้ำมะพร้าว
กลุ่มที่ 4 ความสูงของฟองที่เกิดจาก ปฏิกิริยาของเมนทอสกับน้ำอัดลม ชนิดใดสูงที่สุด
ทั้งนี้เพื่อให้ครูทุกระดับได้นำไปจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ในภาคปลายปีการศึกษา 2560 ต่อไป