Responsive Image Gallery

โครงการชมวัดฟังธรรม “วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร”วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ทางระดับอนุบาลได้จัด โครงการชมวัดฟังธรรมขึ้น โดยนำนักเรียน ระดับอนุบาล 2 ชมวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร นักเรียนได้ฟังเทศน์และถวายสังฆทาน เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านประสบการณ์ตรง และมีความเข้าใจถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา