Responsive Image Gallery

จัดอบรมภายในระดับอนุบาลในโครงการอบรมครูเพื่อการทำสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ครูอนุบาลจำนวน 22 คนเข้าอบรม “การใช้ Google Drive เบื้องต้น” ในโครงการ “การทำสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์” โดยมี ครูอาจอง มุขเงิน ครูระดับมัธยมศึกษาเป็นวิทยากร เพื่อให้ครูได้มีทักษะในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ครูอนุบาลจำนวน 22 คนเข้าอบรม “การใช้ Google Drive เบื้องต้น” ในโครงการ “การทำสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์” โดยมี ครูอาจอง มุขเงิน ครูระดับมัธยมศึกษาเป็นวิทยากร เพื่อให้ครูได้มีทักษะในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น