Responsive Image Gallery

ชุมนุมคนต้นกล้ามอบของให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยชุมนุมคนต้นกล้า โรงเรียนจิตรลดา นำ Stylus และสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากนักเรียน ครู และผู้ปกครองไปมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งชุมนุมคนต้นกล้าได้มุ่งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนให้รู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปัน เสียสละและช่วยเหลือสังคม เพื่อจะได้เป็นต้นกล้าที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมไทยต่อไป