Responsive Image Gallery

การพัฒนาบุคลากรอนุบาล “การสร้างสื่อเสริมทักษะภาษาไทยการพัฒนาบุคลากรอนุบาล มีการอบรมการสร้างสื่อเสริมทักษะทางด้านภาษาไทยโดยมี อ.ปรีดา ปัญญาจันทร์ เป็นผู้ให้ความรู้ในการอบรม เกี่ยวกับการสร้างสื่อเพื่อสร้างความรู้ และส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาไทย จะทำให้เด็กได้รับความสนุกและมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ควบคู่กัน โดยจัดขึ้น ณ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัดในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560