..แผนกประกันคุณภาพการศึกษา..

ขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา

ขั้นที่ ๑ การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

 

๑. ศึกษาและเตรียมการ
- ตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา
- ให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคน
- ตั้งคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ
๒. วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
- กำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ( สช. + ๑)
- สร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน (แบบ ปกศ.๑)
- จัดทำสารสนเทศสภาพปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)
- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามแผนยุทธศาสตร์ในพัฒนาระยะ ๕ ปี
- จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา
- ประเมินสภาพปัจจุบันของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
- จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา
๓. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผน
- ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
- นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ขั้นที่ ๒ การตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพ (Quality Audit)

 

๔. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
- กำหนดระยะเวลาและแนวทางการตรวจสอบ
- ประเมินสภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาครั้งที่ ๒ หลังจากปฏิบัติงานไปได้ระยะเวลาหนึ่ง
- จัดทำสารสนเทศแสดงผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๕. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- ติดตาม ตรวจสอบการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษา
- สรุปผลการตรวจสอบ จัดทำสารสนเทศ(ข้อมูลพื้นฐาน) ครั้งที่ ๒ และรายงานการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขั้นที่ ๓ การประเมิน (Quality Assessment) และรับรองคุณภาพ (Quality Accreditation)

 

๖. เตรียมการเพื่อรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
- จัดเตรียมหลักฐาน และข้อมูลต่าง ๆ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
- ถ้าได้รับการรับรอง และได้ใบรับรอง สถานศึกษารักษามาตรฐานคุณภาพให้คงไว้และรายงานผลการประเมิน
- ถ้ายังไม่ได้รับการรับรอง สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไข และขอรับการประเมินใหม่ ตามเวลาที่กำหนด