..แผนกประกันคุณภาพการศึกษา..

บุคลากรแผนกประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา

บุคลากรตามโครงสร้างการบริหารงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓

 
image ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ
ที่ปรึกษาแผนกประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา
image คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
รองผู้อำนวยการกำกับดูแลแผนกประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา
image นายพงศ์ปณต ผ่องพันธุ์งาม
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา
image นางสาวฉัตราภรณ์ สถาปิตานนท์
รองหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพการศึกษาฯ
นางเกศินี ตั้งสกุล
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอนุบาล
นางสาวชุติธร แท่งทองคำ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
นางปิยะนุช เปรมศรีเพชร
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับประถมศึกษา