..แผนกประกันคุณภาพการศึกษา..

การปฏิบัติงานของแผนกประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน

 

๑. ศึกษาเรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหมดของโรงเรียนจิตรลดา
๒. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจิตรลดา
๓. ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
๔. ร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา ระยะ ๕ ปี
๕. ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของ โรงเรียนจิตรลดา
๖. จัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีด้วยการรายงานประเมินตนเอง (SAR)
๗. จัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจิตรลดา
๘. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจิตรลดา ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนช่วยเหลือด้านการประกันคุณภาพภายในทุกด้าน