..แผนกประกันคุณภาพการศึกษา..

นโยบายแผนกประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา

“มุ่งดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนจิตรลดา ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติ”


นโยบายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา

 

๑. การควบคุมคุณภาพ โดยการกำหนดมาตรฐาน เป้าหมาย และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจิตรลดา
๒. การตรวจสอบคุณภาพ โดยการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของต้นสังกัด
๓. การประเมินคุณภาพ โดยมีบุคลากรของสถานศึกษาเป็นผู้ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ มีกฎเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ นำผลการประเมินมาปรับปรุงเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารโรงเรียน เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๔. การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา

วัตถุประสงค์

 

๑. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนจิตรลดา
๒. เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนจิตรลดา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ดี มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
๓. เพื่อให้บุคลากรจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถติดตาม ตรวจสอบได้ พร้อมที่จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากต้นสังกัด และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ.