..แผนกประกันคุณภาพการศึกษา..

ความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา


ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

         ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โรงเรียนจิตรลดา จึงได้จัดระบบการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากต้นสังกัด (สช.) และจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ “ สมศ.” โดยคณะผู้บริหารโรงเรียน ได้จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกันคุณภาพโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจิตรลดา เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันตั้งแต่คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกฝ่าย นับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นมา

         ในปีการศึกษา ๒๕๔๗โรงเรียนจิตรลดาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๑ ตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับดี ทุกมาตรฐาน ทั้งในระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ทำการประเมินโดยคณะผู้ประเมินสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน หรือสมศ. โดยมี ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการ สมศ. เป็นประธานกรรมการประเมินในครั้งนั้นซึ่งประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาตามมาตรฐาน ๓ ด้าน คือ มาตรฐานด้านผู้เรียน, มาตรฐานด้านครู และมาตรฐานด้านผู้บริหาร มีทั้งหมด ๒๕ มาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐานด้านผู้เรียน     	คือ มาตรฐานที่ ๑, ๔, ๕, ๖, ๙, ๑๐, ๑๒
มาตรฐานด้านครู       	คือ มาตรฐานที่ ๒๒, ๒๔
มาตรฐานด้านผู้บริหาร    	คือ มาตรฐานที่ ๑๓, ๑๔, ๑๘, ๒๐, ๒๕

         ปีการศึกษา ๒๕๕๒ (เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒) โรงเรียนจิตรลดาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๒ ตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน ทั้งในระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) โดยมี ดร.ศิริชัย กาญจนวาศี จากภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประเมินและคณะ ซึ่งมีการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาตามมาตรฐาน ๓ ด้าน คือ มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานด้านครู และมาตรฐานด้านผู้บริหาร มีทั้งหมด ๑๔ มาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐานด้านผู้เรียน     	คือ มาตรฐานที่ ๑ - มาตรฐานที่ ๗
มาตรฐานด้านครู    		คือ มาตรฐานที่ ๘ - มาตรฐานที่ ๙
มาตรฐานด้านผู้บริหาร    	คือ มาตรฐานที่ ๑๐ - มาตรฐานที่ ๑๔

         ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (วันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖) โรงเรียนจิตรลดาผ่านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด (รอบประเมินทุก ๓ ปี) ในระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือ สช. โดยมี นายบัณฑิต ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานและคณะ โรงเรียนจิตรลดาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับดีมากทุกมาตรฐานจำนวน ๑๖ มาตรฐาน (๑๕+๑) ทั้งในระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เมื่อวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗) โรงเรียนจิตรลดาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ ตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับดีมากทุกมาตรฐาน จำนวน ๔ มาตรฐานหลัก ทั้งในระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ คณะผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนจิตรลดา เล็งเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพ จึงมีคำสั่งโรงเรียนจิตรลดาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับ “แผนก” เป็นหน่วยงานใหม่อยู่ในผังโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนจิตรลดา มีชื่อว่า “แผนกประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา” และเพื่อให้เกิดความเป็นกลางมีอิสระในการทำหน้าที่คณะผู้ประเมินภายใน หน่วยงานที่จัดตั้งใหม่นี้ได้เรียนเชิญผู้จัดการและอำนวยโรงเรียนจิตรลดา คือ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ เป็นที่ปรึกษาของงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และมีสายงานบริหารหน่วยงานขึ้นตรงต่อรองผู้อำนวยการโรงเรียน คือ คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้กำกับดูแลงานด้านระบบประกันคุณภาพของโรงเรียน ทั้งนี้ มอบหมายให้ นายพงศ์ปณต ผ่องพันธุ์งาม ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกฯ (ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) ทั้งนี้มีคณะทำงานที่เป็นผู้แทนจากระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เรียกว่า “หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ (ระดับ)” การจัดตั้งหน่วยงานใหม่นี้ก่อให้เกิดการนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติที่โรงเรียนจิตรลดา ตามที่คณะผู้บริหารได้กำหนดไว้สืบต่อมา

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ การประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด สช. ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) โรงเรียนจิตรลดาได้รับเกียรติบัตรรับรองระดับคุณภาพ “ดีมาก” ทุกมาตรฐาน