No title

  
 

งานและการบ้าน วิชาต่าง ๆ ในช่วงประกาศหยุดโรงเรียน

 
 
 

ระดับมัธยมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ม.3 ทุกคน วิชาดนตรี ให้นำงาน mind map มาส่งในวันแรกที่เปิดเรียน (กำหนดส่ง 11 พย 56) หากไม่นำมาส่ง จะไม่มีคะแนนในส่วนของทฤษฎีดนตรีไทย ครับ (อ.สุรพงษ์)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ม. 1  วิชาภาษาอังกฤษหลัก  ให้นักเรียนทำ Exercise Unit10 และ เตรียม Test Units 9,10

ม. 2  วิชาภาษาอังกฤษหลัก(กลุ่ม อ.จิราพร)  ให้นักเรียนทำ Workbook หน้า 59-61 ส่งเช้าวันอังคารที่ 12 พ.ย. (ถ้ารร.เปิด) ที่โต๊ะครูจิราพร ห้องพักครูภาษาอังกฤษ

ม. 3  วิชาภาษาอังกฤษหลัก  ให้นักเรียนทำ Exercise Unit10 และ เตรียม Test Units 9,10

ม. 4  วิชาภาษาอังกฤษหลัก  ให้นักเรียนทำ Student book หน้า 65 Exercise e-h ,หน้า 66 Exercise 12a. ส่งเช้าวันอังคารที่ 12 พ.ย. (ถ้ารร.เปิด) ที่โต๊ะครูจิราพร ห้องพักครูภาษาอังกฤษ     

*** ม.4 ภาษาอังกฤษหลักสอบ Unit 8 วันพุธที่ 20 พ.ย. ทุกกลุ่ม ให้นักเรียนท่องหนังสือก่อนสอบด้วย

        ม.4 อังกฤษ การอ่าน Unit 7 วันจันทร์ที่ 18 พ.ย. 56

ม. 6  วิชาภาษาอังกฤษหลัก ให้นักเรียนเตรียมมาสอบวันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. (แทนวันเดิมคือ อังคารที่ 12 พ.ย.)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ (อ.ธนิต) ให้นักเรียนชั้นม.1 ทำผังมโนทันศ์เรื่องลม ส่งวันจันทร์ที่18 พ.ย. 56

ม. 5/1  วิชาชีววิทยา  ให้นักเรียนอ่านเรื่อง transpiration pull หรือแรงดึงจากการคายน้ำ จากหนังสือ และ http://nd-biology.tripod.com/mysite/nd_biology_08.html และให้ทำ บฝ.ในหนังสือ ท้ายหัวข้อ การลำเลียงน้ำของพืช

ม. 5/1  วิชาเคมี  ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบท เรื่อง กรด-เบส ทั้ง 34 ข้อ

ม. 5/2 - 5/3  วิชาเคมี  ให้นักเรียนทำ mind map เรื่อง โปรตีน

ม. 6/1  วิชาเคมี  ให้นักเรียนทำใบงานที่แจกไปแล้ว ทั้ง 2 ใบ ให้เรียบร้อย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ม.1-3 ที่เรียนกับครูฐิติรัตน์ ให้ติดตามข่าวที่ sites.google.com/site/krunatti

ม.4 วิชาสังคม (อ.นริศรา)  ให้นักเรียนอ่านหน่วยการเรียนที่2 เรื่องวัฒนธรรม

วิชา กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ม.4/2 และม.4/3 ให้ดาวน์โหลดเอกสาร จาก sites.google.com/site/krunatti/socm4 เพื่อสร้าง mind mapping

ม.6 วิชาพระพุทธศาสนา  ให้นักเรียนเขียนใบงานเรื่องความสามัคคีของสังคมไทยในมุมมองของนักเรียน ส่งวันอังคาร19พย 56

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ม.1  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ให้ทบทวนตัวอย่างในหนังสือเรียน หน้า 28-36
ม.1  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ให้ทบทวนหนังสือเรียนเรื่อง พหุนาม หน้า 36-53
ม.3  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ให้ศึกษาเนื้อและทำแบบฝึกหัดในเอกสารที่ครูแจกให้ไป

ม.3  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ให้นักเรียนอ่านทำความเข้าใจ เรื่องอสมการมาล่วงหน้าด้วย และฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสื่อล่วงหน้า

ม.4  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ให้ศึกษาเนื้อและทำแบบฝึกหัดในเอกสารที่ครูแจกให้ไป

ม.5  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะ หน้า 15-21

ม.5  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 5 ข้อ 3 ,6,6.9,6.10, 7,8 ,11,12

ม.6 (สายวิทย์ และศิลป์คำนวณ)  ให้ศึกษาเนื้อและทำแบบฝึกหัดในเอกสารที่ครูแจกให้ไปเรื่อง มัธยฐานและฐานนิยม
ม.6 (สายศิลป์ภาษา)  ให้ศึกษาเนื้อและทำแบบฝึกหัดในเอกสารที่ครูแจกให้ไปเรื่อง การแจกแจงความถี่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ -สายวิชาคอมพิวเตอร์

ม.1  วิชาคอมพิวเตอร์ (อ.ดวงใจ ,อ.สุรทัศ) ให้นักเรียน Download ใบความรู้และใบงานจาก >>Download<< ไปศึกษาและทำมาให้เรียบร้อย

ม.4  วิชาคอมพิวเตอร์ (อ.กงจักร ,อ.อาจอง) ให้เรียนและทำแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซี ผ่านทางเว็บไซต์ www.programing.in.th ต่อให้ครบ 100 % วันจันทร์ที่ 18 จะตรวจใครที่ได้ 100% เต็ม จะได้ 20 คะแนน ใครไม่ถึง 100% คะแนนจะลดตามสัดส่วน รับทราบนะครับ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ม.1  วิชาภาษาไทย  ให้นักเรียนติดตาม dropbox ที่ครูจุฬาลักษณ์ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อูลได้เอง
ม.3  วิชาภาษาไทย  ให้ทบทวนเนื้อหาที่ครูได้สอนในคาบที่ผ่านมา
ม.4  วิชาภาษาไทยเพิ่มเติม (วรรณกรรมปัจจุบัน)  ให้นักเรียนย่อความบทที่ 1 เรื่องวิวัฒนาการวรรณกรรม ลงสมุด

ม.5  วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ให้อ่านลิลิตตะเลงพ่ายในแบบเรียนและนำคำศัพท์ท้ายเนื้อเรื่องในแบบเรียนมาเขียนความหมายทุกคำในแต่ละหน้า

ม. 5  วิชาภาษาไทยเพิ่มเติม (การประพันธ์ ๒) ให้ศึกษาการแต่งโคลงสี่สุภาพและฝึกแต่งนิราศวัดโพธิ์

 

 

 
 
 
 
No title