ปฎิทินงานกิจกรรมโรงเรียน   >>ขยาย
..ประวัติโรงเรียนจิตรลดา..
แผนภูมิการบริการงานของโรงเรียน
 
image
แผนภูมิการบริการงานของโรงเรียนจิตรลดา
image สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์บริหาร
image รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
เลขาธิการสำนักพระราชวัง ผู้รับในอนุญาต
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ
ผู้จัดการและผู้อำนวยการ
ดร. ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์
ที่ปรึกษา
ท่านผู้หญิงสุนามัน ประนิช
ที่ปรึกษา

คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ อยุธยา
รองผู้อำนวยการ
นางวรรณวิภา สุขกนิษฐ์
รองผู้อำนวยการระดับอนุบาล
นางมีนา รอดคล้าย
รองผู้อำนวยการระดับประถมศึกษา
นางรัตนา วิชญาณรัตน์
รองผู้อำนวยการระดับมัธยมศึกษา
ดร.สันทนีย์ ผาสุข
รองผู้อำนวยการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นางสาวพรรณปทุม ไตรเพทพิสัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
นางอนัษฎา โพธิสุวรรณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร
นางสาวกอบนวล จิตตินันทน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
นางมนฤดี แป้นกลัด
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวปาจรีย์พร สีตะธนี
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา
นางดวงใจ วรรณสังข์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอนุบาล
นางสมสมร หนูมา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประถมศึกษา
นางสาวจรินทร์ทิพย์ วรกิจสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา
ดร.สันทนีย์ ผาสุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นายธีรพล สาตราภัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนอนุบาล
นางชฎามาศ โรจนรัชโยธิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนประถมศึกษา
นางปานใจ ดวงวิจิตรกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนมัธยมศึกษา
นางอาภาภรณ์ เทียนขาว
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ